Referanslarımız
KVKK AYDINLATMA METNİ

VERİ GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Alan adlı internet sitesi www.adayinsaat.com.tr adresinde faaliyette bulunan ADAY İNŞAAT TESİSAT. SAN. VE TİC.LTD tarafından işletilmektedir. ŞİRKET, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak, “Şirket Web Sitesi”ni kullanmanızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

ŞİRKET/ ADAY İNŞAAT, Şirket Web Sitesi’ni kullanan çalışan adaylarından Web Sitesi’ni kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Web sitemizde Çerezler kullanılmaktadır. Kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Şirket Web Sitesi’ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Şirketimiz tarafından; söz konusu kişisel verileriniz, Teknik Destek, İletişim formları, Veri Sahibi Başvuru formu ve çalışan adayı formundaki bilgilerin İlgili Kişice doldurulması suretiyle, işin doğası gereği toplanmaktadır.

Şirketimiz, belirlenen amaçlar ve kapsamda, talep edilen bilgileri, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Şirket Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; şirketimiz tarafından, belirlenen amaçlar ve kapsamda kullanılabilir.

Hangi Veriler İşlenmektedir

Şirketimiz tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi şu bilgileri kapsayacaktır: Fotoğrafınız, TC Kimlik Numaranız, Adınız, Soyadınız, Uyruğunuz, İkametgâh Adresiniz, Telefon Numaranız (Ev, Cep1,Cep2), E-posta adresiniz, Askerlik Durumunuz, Sürücü belgeniz, Medeni Durumunuz, Sigara Kullanma Durumunuz, İlköğretim Bilgileriniz (Okul adı, bölümü, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, mezuniyet derecesi), Lise (Okul adı, bölümü, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, mezuniyet derecesi), Ön Lisans (Okul adı, bölümü, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, mezuniyet derecesi), Lisans (Okul adı, bölümü, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, mezuniyet derecesi), Yüksek Lisans (Okul adı, bölümü, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, mezuniyet derecesi), Doktora (Okul adı, bölümü, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, mezuniyet derecesi), Eşinizin Mesleği, Çocuk Sayısı, Yabancı Dil Bilginiz, Bilgisayar Bilginiz, İş Tecrübeniz (Firma/Kurum Adı, Göreviniz, Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Ayrılma Sebebi), Katıldığınız Kurs / Seminer / Sertifika / Ödül ve Takdirler, Üye Olduğunuz Dernekler, Hobileriniz, Herhangi bir sağlık durumunuz, Devam etmekte olan bir davanız veya aleyhinize icra takibiniz, Referanslarınız ve Ücret Beklentiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca çalışan adayı, teknik destek almak isteyen firma ilgilileri, bizimle herhangi nedenle iletişime geçmek isteyen kişiler ve Veri sahipleri Tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı durumlar için kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin / ilgili kişinin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz Kişisel Verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileriniz; Çalışan adayı, Teknik destek almak isteyen firma ilgilileri, bizimle herhangi nedenle iletişime geçmek isteyen kişiler ve Veri sahibi sıfatınızla ilgili olarak, ADAY’la paylaştığınız kişisel veya özel kişisel verileriniz paylaşım amacınıza uygun olarak değerlendirmek, teknik destek almak istenmesinin veya iş başvurusunun doğal sonucu olarak sizle/ilgili kişiyle iletişime geçerek ilgili süreçten bilgi vermek amacıyla da işlenebilmektedir:

Paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;

 • İş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi (Referansların yazılı olması halinde)
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,
 • İletişimin sağlanması, (Elden, elektronik posta, cep telefonuna mesaj, cep telefonundan arama, kargo ve benzeri yöntemlerle.)
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun Pozisyonlar için değerlendirilmesi,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
 • İnsan Kıymetleri politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Yaşadığınız teknik sorunlarınızın çözümü,
 • Başvurularınızın değerlendirilmesi

gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz işlenmekte olup 3. Özel yahut tüzel kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel Şirket Web Sitesi kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla mevzuat çerçevesinde belirlenen yöntemle adaylarından toplanmaktadır.

Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği; Tarafınızca kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri açık rızanız olmaksızın işleyebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. Mevzuatta açıkça kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rızanız olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için zorunlu olması durumunda kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebiliriz. Bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda tarafınızın kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleyebiliriz.

Çerezler

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Ayrıca çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz.

Sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek, siteyi kaç kişinin hangi amaçla ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, Şirket Web Sitesi’ni sizin için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş www.adayinsaat.com.tr deneyimi sunmak, Şirket Web Sitesi’ndeki gezintinizi ve üyelik hesabınızdaki işlemlerinizi çerezler yoluyla izleyebilir, çeşitli yöntemlerle Şirket Web Sitesi veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verilerinizi birlikte analiz edebiliriz.

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilir ve kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

Sitemizde Kullandığımız Bazı çerezler:

_ga, _gat, _gid, XSRF-TOKEN, laravel_session, laravel_cookie_consent

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi ŞİRKET’e kimliğinizin doğrulanması şartıyla Siz veri sahipleri, KVK Kanunu'nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVK Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimizin e-posta adresine elektronik imzalı olarak veya posta yolu ile iletebilirsiniz.

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.adayinsaat.com.tr/veri- sahibi-basvuru-formu linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [ADAY İnşaat Tesisat Sanayi Tic. ve Ltd. Şti. Erenköy Mah. Dr. Mithat Süer Sok. Ak Apt. No:1/1 D:12 34734 Kadıköy – İstanbul-Türkiye] adresine iletilmesi,
 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [adayinsaat@hs01.kep.tr ) adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Şirket Web Sitesi yine ADAY’a diğer ait www.dometes.com internet sitesine bağlantılar içermektedir. ŞİRKET, link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Veri Yedeklemesi

Olası teknik problemlere karşı verilerinizin günlük yedeklemesi yapılmaktadır.

Veri Güvenliği

ŞİRKET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır. Şirketimizin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

VERİ SORUMLUSU ŞİRKET BİLGİLERİ

Unvanı : ADAY İnşaat Tesisat Sanayi Tic. ve Ltd. Şti.

Erenköy Mah. Dr. Mithat Süer Sok. Ak Apt. No:1/1 D:12

34734 Kadıköy – İstanbul

info@adayinsaat.com.tr

adayinsaat@hs01.kep.tr

Telefon: 90 216 545 0595(Pbx)

Web: www.adayinsaat.com.tr